Klauzula ESG

Zrównoważony rozwój

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1; dalej również jako: „SFDR”, „Rozporządzenie SFDR”, „Rozporządzenie”) weszło w życie 29 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie tworzy ujednolicone przepisy dla uczestników rynku finansowego dotyczące transparentności w stosunku do wprowadzania do działalności uczestników rynku ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz wzięcia pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do ujawnienia przez uczestników rynku finansowego informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Na gruncie Rozporządzenia SFDR spółka Elbrus Green Energy ASI sp. z o.o. (dalej również jako: „Elbrus Green Energy”) kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego.

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie SFDR w art. 3 ust. 1 wymaga od uczestników rynku finansowego opublikowania na stronie internetowej strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które, jeżeli wystąpią mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Elbrus Green Energy nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Powyższe oznacza, iż na obecną chwilę Elbrus Green Energy nie sporządził kompleksowej strategii, która uwzględniałaby warunki środowiskowe, ekologiczne oraz społeczne, które w przypadku wystąpienia mogłyby mieć wpływ na decyzje inwestycyjne Elbrus Green Energy.

Elbrus Green Energy konsultuje możliwości opracowania kompleksowej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w przyszłości, co będzie wiązało się z aktualizacją niniejszego oświadczenia. W przyszłości realizując inwestycje Elbrus Green Energy nie wyklucza inwestycji w Spółki, które uwzględniają w swojej działalności czynniki sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi (tzw. czynniki ESG), tj. czynniki środowiskowe (ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (ang. social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (ang. corporate governance).

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Elbrus Green Energy ASI nie bierze pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju (w tym nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków tych decyzji).

Powyższe podyktowane jest przede wszystkim uznaniem, iż decyzje inwestycyjne podejmowane przez Elbrus Green Energy ASI w jej ocenie, mają pozytywny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju oraz nie przyczyniają się do powstania negatywnych skutków ani nie mają z nimi bezpośredniego związku.  Dodatkowo charakter prowadzonej przez Elbrus Green Energy ASI działalności wiąże się z inwestowaniem w instrumenty udziałowe podmiotów nienotowanych będących zazwyczaj w początkowej fazie działalności. W związku z powyższym Elbrus Green Energy nie bierze obecnie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. 

Przejrzystość polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Elbrus Green Energy, jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, nie jest zobowiązany do przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 23 ust. 1 tej dyrektywy. Z powyższych względów, a także z uwagi na brak strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Elbrus Green Energy nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.