Klauzula RODO

 1. Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania umowy z ASI.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbrus Green Energy ASI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, przy ul. Domaniewska 52, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000892803, NIP 7743260104, REGON: 388630571, o kapitale zakładowym w wysokości 5 320 400,00 ZŁ (,,ASI”).
 2. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 518 014 257 lub pisemnie na adres siedziby administratora, ul. Domaniewska 52 /Recepcja A / Piętro III, 02-672 Warszawa; lub poprzez e-mail office@elbrusgreenenergy.com
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji inwestycji w ASI na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rodo dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji inwestycji w ASI w zakresie niezbędnym do przyjęcia i realizacji inwestycji.
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono niniejszy dokument, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania; ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia w którym przeprowadzono transakcje okazjonalną chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania; ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustaw podatkowych i w tym celu będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator danych uznaje: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, prowadzenie statystyk i analiz oraz stosowanie wewnętrznych procesów kontroli wewnętrznej i nadzoru zgodności z prawem, w tym w ramach struktur grupy kapitałowej, w skład której wchodzi ASI dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia inwestycji w ASI;
  • realizacji umowy z ASI na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu.
 4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu, realizacji Pani/Pana inwestycji w ASI, a także niezbędne w celu realizacji wymogów ustawowych związanych z tymi czynnościami; niepodanie danych uniemożliwi realizację tych czynności.
 5. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być: ASI, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji, niszczenia dokumentów, usługi marketingowe oraz biegli rewidenci w związku z prowadzonym audytem ASI.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.
 7. ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
 9. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody lub wyraźnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem
 10. Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania umowy z ASI.